Ventilatsiooni puhastus ja hooldus
5 AASTAT KOGEMUST!

Nordic Air Ventilatsioon OÜ teostab kvaliteetset ja põhjalikku ventilatsioonisüsteemide hooldust ja puhastust.
Ventilatsioonisüsteemi torustiku puhastamise teostamiseks kasutame selleks spetsiaalseid elektrijõul töötavaid seadmeid ja vahendeid.
Ventilatsiooni puhastamine: protsess mille käigus paigaldame torustikule selle puhastamiseks vajalikud kvaliteetsed teenindusluugid.
Ventilatsiooni puhastamiseks kasutame professionaalseid seadmeid ning meetodeid, mis tagavad tõeliselt kvaliteetse tulemuse.
Peale ventilatsioonitorustiku kuivpuhastust desinfitseerime ventialtsiooniseadme filtrikambrid ning vajadusel asendame vanad filtrid uutega!

Ventilatsiooni õhuhulkade mõõdistamine ja reguleerimine

Teostame ventilatsioonisüsteemi õhuhulkade mõõdistamist, reguleerimist ja dokumenteerimist

Ventilatsioonisüsteemide paigaldus

NordicAir Ventilatsioon OÜ teostab ventilatsioonisüsteemide paigaldust.
Pakume kogu paigalduse protesslates projekteerimisest ja lõpetades 

Köögi rasvakanalite puhastus ja köögikubude pesu

Teostame kvaliteetset ja professionaalset köögi rasvakanalite puhastust!
See tagab Teie toitlustusasutuse ventilatsioonisüsteemi tuleohutuse!

Nordic Air saates Nurgakivi

Ventilatsiooni puhastus

Omame pikaaegset kogemust ventilatsioonisüsteemide hoolduse ja puhasteenuse osutamisel.
Meie prioriteetideks on korrektne tööde teostus, kliendi rahulolu ja kvaliteetne lõpptulemus.
Ventilatsiooni puhastus on valdkond millega oleme tegelenud juba 5 aastat!

Ventilatsiooni puhastamine

Nordic Air Ventilatsioon OÜ -
Eesti Kaubandus Tööstuskoja Liige

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on Eesti suurim ja mõjukaim ettevõtjaid esindav organisatsioon Eestis.
Ühisesse organisatsiooni on koondunud ettevõtted, kes soovivad kaasa rääkida ja anda oma panuse ettevõtjasõbraliku majanduskeskkonna kujundamisse

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige

Galerii

Milliseid seadmeid kasutavad Nordic Air ventilatsioonisüsteemide spetsialistid?
Ventilatsiooni puhastamine:

Nordic Air kasutab ventilatsioonisüsteemide puhastamiseks
rahvusvaheliselt tunnustatud LIFA AIR seadmeid.
LIFA Air toodab ventilatsioonikanalite puhastamiseks kõige kvaliteetsemaid ja
efektiivsemaid seadmeid mis tagavad parima võimaliku tulemuse.

Ventilatsioonisüsteemide puhastus

LIFA Harjamasin

Suurtemate ventilatsioonisüsteemide torustikus oleva tolmu ja mustuse lahti harjamiseks vajalik seade.

Puhastusseadme jõuallikaks on elekter.
Antud puhastustehnoloogia on asendamatu just suure läbimõõduga ventilatsioonitorustike puhastamisel.
LIFA AIR Special Cleaner 25 võimaldab ventilatsioonitorustiku ka desinfitseerida ja märgpuhastada.

eramaja ventilatsiooni puhastamine

LIFA Alarõhu seade

Sissepuhke torustiku puhastamiseks vajalik seade

Kasutades sissetuleva õhu kanalite puhastamisel alarõhu seadet, tagab see lõpptulemusena puhtama ventilatsioonitorustiku ning puhtama töökeskkonna.
Alarõhu seade ühendatakse puhastuse ajaks ventilatsioonisüsteemi külge, et puhastamisel tekkiv tolm ei jääks ventilatsioonitorustikku ringlema, vaid jõuaks alarõhu sees olevasse HEPA filtrisse.

eramaja ventilatsiooni puhastus

Võllvaier (1900rpm)

Ventilatsioonitorustikus oleva tolmu ja mustuse lahti harjamiseks vajalik tarvik.

Võllvaieri otsa kinnitatakse vastavalt ventilatsioonitorustiku läbimõõdule ja mustuse tüübile spetsiaalne harjas.
8 meetri pikkune  võllvaier tross aetakse korduvalt läbi ventilatsioonitorustiku, ning
minutis ca 1500 pööret tegev harjas võtab lahti ventilatsioonitorustikku kinnistunud mustuse, mis omakorda "imetakse" alarõhu seadmes olevasse HEPA filtrisse

Ventilatsiooni hooldamine ja puhastamine

Ventilatsiooniseadmete tootjad soovitavad ventilatsiooni puhastada vähemalt iga 2-3 aasta tagant, seda juhul kui ventilatsiooniseadet on kasutatud tavatingimustes (nt. kodus või kontoris) kus ei ole igapäevaselt ülemäära palju lendlevat tolmu, rasva ja mustust mis pika peale ventilatsioonitorustikku paratamatult kogunema kipub.

Ventilatsiooni kanalitesse kogunev tolm kujutab endas tulekahju puhkemisel suurt riski,
sest võimaldab tulel puhastamata ventilatsioonitorude kaudu oluliselt kiiremini hoones ringi levida.
Ventilatsiooniseadmete tootjad juhivad tähelepanu ka veel sellele, et aeg ajalt puhastataks ja kontrollitaks ka ventilatsiooniseadme elektrilist küttekeha, ehk kalorifeeri.

Pikaaegselt puhastamata ventilatsioonikanal võib olla ka üks peamisi põhjuseid miks Teie ventilatsiooniseadme filtrid ülemäära tihti vahetamist vajavad.
Ummistunud filter koormab ventilatsiooniseadme tööd ning võib lõpuks kaasa tuua vajaduse ventilatsiooniseadet parandada või see sootuks välja vahetada...

 
ventilatsiooni puhastus ja hooldus

Päästeamet:

"Ventilatsiooni hooldus ja puhastus:
soovitused Tellijale"

Tuleohutuse seaduse kohaselt peab isik kontrollima tema valduses oleva
kinnisasja, ehitise, ruumi, seadme ja nende kasutamise ohutust ja
nõuetekohasust. Samuti rakendama tulekahju tekkimist vältivaid meetmeid ning
hoiduma tegevusest, mis võib põhjustada tulekahju.
Päästeamet kontrollib seadmetele ja paigaldistele esitatavate tuleohutusnõuete
täitmist, ventilatsioonisüsteemi hooldamine kuulub ka nende alla.
Ventilatsioonisüsteemi paigaldamisel, kasutamisel, hooldamisel ja kontrollimisel
tuleb vältida tuleohtu ning juhinduda tootja kasutusjuhendist ja/või
standarditest.
Kõige ohtlikum tuleohutuse seisukohast on köögi ventilatsioon, kuhu kuhjuvad
toiduõlijäägid ja rasv. Tihti saavad põlengud alguse just köögi
väljatõmbekanalitest, mida pole piisavalt puhastatud. 

Torustikku puhastatakse harjasmasinatega.
 Vajadusel lisatakse piisavas koguses puhastusluuke - veendudes, et
puhastatud saab kogu ventilatsioonisüsteem. Puhastusluugid peavad
olema paigaldatud torustikule vastavalt standardile (EPN 10.7). Juhul, kui
objektil puhastusluugid puuduvad on puhastaja kohustatud need
paigaldama. Seadmete iseloomust tulenevalt ei ole antud tööd ilma
puhastusluukideta võimalik teha.
 Puhastatakse ventiilid ja plafoonid.
 Töö teostaja peab veenduma, et tööde teostamisel ei saaks häiritud
süsteemi tasakaalustus (klappide ja plafoonide asend ei tohi tööde käigus
muutuda).
 Ventilatsiooni agregaatidele tehakse kuiv- või märgpuhastus (puhastatakse
soojusvaheti/kalorifeer jne).
 Köögi ventilatsioonisüsteemi puhastuses lähtutakse igal võimalikul juhul
märgpesust- saavutamaks parimat tulemust. Köök ja seadmed kaetakse
vajadusel võimalikult hästi ja turvaliselt kilega.
 Kubud, filtrid ja torustik puhastatakse kuumaauruga või/ja kemikaalidega
ja mehhaaniliselt. Vajadusel korratakse tegevust piisava tulemuse
saavutamiseks.
 Puhastatakse ventilatsioonisüsteemi mootorid, kambrid, labad jne. Labade
puhastusel on vaja jälgida, et mootor oleks balansseeritud ka pärast
puhastust. Kogu töö jooksul peab toimuma tehtud puhastustööde
olukorra fikseerimine fotodega. Töötaja kohustus on tagada piisav hulk
fotomaterjali tehtud töödest. Fotod peavad olema varustatud kuupäeva ja
kellaajaga. Tellijal peab olema võimalus kontrollida, et fotod on tehtud
tellija objektil.
 Soovituslik on Töövõtjaga koos teha ringkäik, kus kontrollitakse süsteemi
puhtust 5-est vabalt valitud kohast pärast tööde lõppu.
 Juhul, kui Tellijal puudub pädevus puhastuse kvaliteeti kontrollida võib
Tellija paluda kontrolli samal alal tegutsevalt teiselt ettevõttelt.
 Töövõtja märgib objektile ja ventilatsiooniplaanile puhastusluukide
asukoha (millede vahemaa võib olla kuni 8m) ja Tellija soovil ka suuruste
kleepsud nähtavale kohale.
 Töövõtja märgib infokleebistega objektil ventilatsioonisüsteemi seadmetel
tehtud tööd ja hinnangulise järgmise puhastuskorra.
 Töökeskkond tuleb hoida korras ja puhas, vajadusel puhastab Töövõtja
töökeskkonna.
 Pärast tööde lõppu esitatakse Tellijale akt teostatud tööde kohta koos
foto/video materjalidega. 

 8.1.1 Kogu ventilatsioonisüsteemi koos agregaatidega peab saama
puhastada ilma konstruktsioone kahjustamata. Puhastamisrežiim oleneb
objektist ja see tuleb vajaduse korral kooskõlastada järelevalveorganitega.
Puhastamise sagedus peab olema vähemalt kord aastas. Kahe
puhastuskorra vahele ei tohi jääda üle 365 ööpäeva.

 8.1.3 Professionaalselt kasutatavate köökide ventilatsioonikanaleid tuleb
puhastada vastavalt kasutamise intensiivsusele:
1. Vähemalt korra kvartalis, kui seadmeid kasutatakse 12 h/ööpäevas –
16 h/ööpäevas.
2. Vähemalt kord poolaastas, kui seadmeid kasutatakse 6 h/ööpäevas
–12 h/ööpäevas.
3. Vähemalt kord aastas, kui seadmeid kasutatakse 2 h/ööpäevas –6
h/ööpäevas. 

Soovitame Tellijal ventilatsioonisüsteemi puhastust tellides küsida töid teostama
hakkavalt ettevõttelt nende seadmepargi ja kogemuste kohta ning samuti nõuda
pärast ventilatsioonisüsteemi puhastust akti, kus oleks toodud fotod torustikust,
süsteemidest enne ja peale ventilatsioonisüsteemi puhastust või siis
videosalvestus ventilatsioonitorustiku seest. See annab juurde kindlust, et tööd
on teostatud korrektselt

Tellides ventilatsioonisüsteemi puhastus tuleks arvestada, et üks
kaheliikmeline meeskond suudab kvaliteetset tööd tehes maksimaalselt
puhastada kuni 200 jooksevmeetrit ventilatsioonitorustikku ühe tööpäeva
(8h) jooksul.

Köögi ventilatsiooni
puhastamine
ja
köögikubude pesu

Spetsiaalne puhastuskeemia

NordicAir kasutab ventilatsioonitorustikust tuleohtliku rasva ning tahma eemaldamiseks spetsiaalset keemiat ning kuumaurutamist.

köögi ventilatsiooni puhastus

Köögikubude (tõmbekappide) pesemine ja hooldus

Teostame suur- ja väikeköökide tõmbekappide ehk köögikubude pesu, ning hooldust.
Puhastustööde lõpus katame köögikubu spetsiaalse kaitsva keemiaga.
Lisaks teostame ka köögikubu filtrite vahetust.

ventilatsioonide puhastamine

Päästeameti poolt nõutud puhastusakt

Puhastustööde käigus tehakse torustiku ulatuses pildid, mis lisatakse hiljem päästeametile esitatavale puhastusaktile.
Meie poolt koostatav puhastusakt tõendab, et toitlustusasutuse köögi ventilatsioonitorustik vastab tuleohutusnõuetele.

NordicAir vent puhastus

Võtke meiega ühendust

Nordic Air Ventilatsioon OÜ

Registrikood 14978583
KMKR EE102281015
Harjumaa, Tallinn linn,
Tulbi tn 6, 10612

info@NordicAir.ee

Vastame Teie hinnapäringutele esimesel võimalusel, palume hinnapäringu vormi märkida võimalikult täpsed andmed, et saaksime Teile koostada võimalikult täpse hinnapakkumise ja eeldatava tööde teostusaja.
Veenduge, et Teie poolt esitatud kontaktandmed oleksid õiged, et saaksime lisaküsimuste puhul Teiega kontakti.

Nordic Air Ventilatsioon OÜ

Harjumaa, Tallinn
Tulbi tn 6, 10612

Rekvisiidid
  • Registrikood 14978583 
  • KMKR EE102281015
Kontakt